GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GMC Otomasyon Bilgi Ve Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. (“GMC”) olarakkullanıcılarımızın ve üyelerimizin hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için çalışıyoruz. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde ve Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri çerçevesinde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, GMC’ye ait APPY isimli mobil uygulamasının (“Uygulama”) kullanımı sırasında Uygulama üyeleri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından GMC ile paylaşılan veya Uygulama’nın kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektedir.

VERİ SORUMLUSU

GMC, Kanun’un 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

 • Kimlik Bilgisi : Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (Örn. ad-doyad, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim Bilgisi : İletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, ) ”
 • Lokasyon Bilgisi : Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (Örn: Yaşadığı şehir, il, ilçe)
 • Üye bilgisi: Üyelik bilgisi, Üyelik IP numarası
 • Üye İşlem Bilgisi : Uygulama’ya en son giriş tarihi, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi : GMC ve Veri Sahibi’nin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler -Şifre ve parola bilgileri GMC tarafından görüntülenmemektedir-)
 • Risk Yönetimi Bilgisi : GMC’nin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi)
 • Finansal Bilgi : Vergi dairesi, Vergi No, fatura bilgileri,
 • Pazarlama Bilgisi : İlgili kişinin verdiği ticari elektronik iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi : Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği kullanıcı sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi vs. GMC tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : GMC’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar vs. )
 • Görsel ve İşitsel Veri : Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar
 •  

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

GMC, kişisel verilerinizi her zaman  Kanun’un 5. ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanarak ve/veya açık rıza vermiş olmanız halinde kişisel verilerinizi Uygulama’yı kullandığınızda, Uygulama’ya üye olduğunuzda, Uygulama’da yer alan herhangi bir formu doldurduğunuzda, üye hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, GMC’ye e-posta, mesaj gönderdiğinizde, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, çerezler aracılığıyla, bizimle iletişime geçtiğinizde, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.

Kanun’un 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

GMC tarafında, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel veriler,

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, sistem hatalarının tespit edilmesi,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Uygulama üzerinden yapılan tercihlerin, deneyimlerin, eleştiri/önerilerin analiz edilmesi, bu analizlere dayanarak pazarlama stratejilerinin oluşturulması
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • GMC tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Uygulama üzerinden yapılacak işlemlerden kaynaklı finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

GMC kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilerle paylaştığı zamanlar olabilir.

 • Uygulama hizmetleri sunması sırasında işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, içerik sağlayıcılara, reklam verenlere, reklam ajanslarına, internet servis sağlayıcılarına, sponsorlara ve diğer ilgililere
 • Uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla
 • GMC şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları
 • Olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile
 • Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla,

BAŞKA SİTELERE LİNKLER

Uygulama, GMC’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine, hizmetlere, özel tekliflere ya da GMC’ye ait olmayan veya GMC tarafından kontrol edilmeyen etkinliklere veya faaliyetlere bağlantı içerebilir. GMC, bu sitelerin gizlilik ve diğer politikalarından sorumlu değildir. Farklı sitelerin farklı gizlilik politikaları olduğundan dolayı bu sitelerden herhangi birini ziyaret ettiğinizde o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan iletişim bilgileri kanalı ile GMC’ye iletebilecektir. GMC yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri uyguluyoruz. Kişisel bilgilerinizi kayba, yanlış kullanıma, izinsiz paylaşıma, değiştirilmeye ve hasara karşı korumak amacıyla makul ölçüde önlem alıyoruz ve ilgili üçüncü tarafları önlem almakla mükellef tutuyoruz. Ancak internet veya herhangi bir kablosuz ağ üzerinden yapılan aktarımların asla %100 güvenli olamayacağını unutmayınız. Dolayısıyla bilgilerinizi korumak için elimizden geleni yapsak da bilgilerinizin güvenliğiyle ilgili teminat veremeyiz ve bizim kontrolümüzde olan bilgilerin maruz kalabileceği izinsiz erişim ve kullanımdan hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

GMC, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik yapıldıktan sonra Websitesini ve hizmetleri kullanmaya devam etmeniz değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir.Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde GMC’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı               : GMC Otomasyon Bilgi Ve Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adres                           : Fetih mah. Tahralı sok. Kavakyeli İş Merkezi A blok 11.kat daire 30
Kayıtlı Elektronik Posta: info@gmcteknoloji.com
Telefon No                   : 0530 387 7276
Sorumlu Kişi                : Görkem Karaca

Leave A Comment